Taalvrijwilligersnetwerk

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Tweederde is van Nederlandse afkomst en eenderde is van buitenlandse afkomst. 57% van hen is vrouw en 43% is man.


Ongeveer 43% van de laaggeletterden is werkeloos of inactief op de arbeidsmarkt.  In West-Brabant is zelfs zo’n 12% laaggeletterd, wat neerkomt op ca. 56.000 mensen laaggeletterd.

In deze regio (in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) bestrijdt Het Taalnetwerk VANnU de laaggeletterdheid. Speerpunten zijn: verwijzen, samenwerken en ontwikkelen, oprichten van fysieke informatiepunten met een spreekuur (Taalpunt), trainingsaanbod en het vinden van taalvrijwilligers. Deelnemers in dit Taalnetwerk VANnU zijn oa. Humanitas, Stichting ABC Noord-Brabant, Stichting Kortendijk, Traverse (voorleesexpress) Vluchtelingenwerk Nederland.

Onze taalvrijwilligers (burgers die zich vrijwillig en belangeloos inzetten bij de bestrijding van laaggeletterdheid) zijn hierin de drijvende kracht. Zij begeleiden o.a. allerhande trainingen en cursussen zoals Taaloefengroepen, Digisterker en Klik & Tik, zij bemensen de Taalpunten en zetten zich in als taalmaatje of als voorlezer. 

Heeft u interesse om als taalvrijwilliger aan de slag te gaan? Neem contact op met d.vissers@bibliotheekvannu.nl


Aanwezige organisaties zijn: WijZijnTraverse, Humanitas, Vluchtelingenwerk en
Bibliotheek VANnU.

TaalHelden Brabant

Op 5 september maakte gedeputeerde Henri Swinkels in Breda de provinciale TaalHelden bekend: Toon Heijms uit Sint Oedenrode (Taalcursist), Henk Scherff uit Breda (Taalbegeleider) en de Bredase wethouder Miriam Haagh (Bruggenbouwer). TaalHelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een geletterd Nederland.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek van Breda, georganiseerd door Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven, werden de genomineerden in het zonnetje gezet door schrijver Frank van Pamelen. Nariman, geboren in Libanon, vertelt: “Ik ben niet bang om fouten te maken, het is fijn om te durven.” Toon, die net als Nariman als volwassene weer naar school is gegaan: “Ik gaf niet zelf aan dat ik weer naar school wilde, het is echt moeilijk om mensen over de drempel te krijgen.” Verschillende genomineerden benadrukken het belang van aan de basis beginnen: al op basisscholen en pabo’s moet er aandacht zijn voor dit onderwerp. Ambassadeur Anita: “Ik heb tegen leerlingen gezegd: blijf lezen, blijf schrijven, blijf rekenen, ik wil jullie niet op het volwassenenonderwijs zien.”

 

Lees hier meer over de TaalHelden en de uitreiking.

Blog: Kracht, diversiteit en energie in de Week van de Alfabetisering

Voor de website Zorgwelzijn heeft Ernestine Schipper een blog geschreven over de Week van de Alfabetisering. Zij is projectleider van Taal voor het Leven West-Brabant bij Stichting Lezen & Schrijven.

''Het was feest in de bibliotheek van Breda; Gers Pardoel kwam voorlezen.  Met Woezel & Pip-oortjes op luisteren naar de tot leven gebrachte verhalen, wat zaten deze peuters toch braaf te luisteren. Voorlezen is  naast een leuk moment samen met je (klein)kinderen ook erg belangrijk.  Want opgroeien in een taalrijke omgeving vergroot de taalvaardigheid.''

 

Lagerhuis Etten-Leur: concrete afspraken, een overeenkomst en veel energie

De debaters in gesprek onder leiding van Marianne van den Anker
Fotograaf: John Verschuren

Etten-Leur, 8 september 2016 – Taal voor Leven West-Brabant hield vandaag een Lagerhuisdebat over slim samenwerken. In een interactief debat ging men op zoek naar de formule om slim samen te werken. Vijf nieuwe partners sloten zich aan bij Taal voor het Leven West-Brabant, een netwerk waarin het draait om het opzetten van concrete initiatieven op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.

Dedebataanjagers waren onder andere Yvonne Kammeijer (wethouder Bergen op Zoom), Wil van Dijk (voorzitter Stichting ABC) en Laura Hamers (beleidsadviseur gemeente Etten-Leur). Hilda Vliegenthart, gastvrouw van vandaag en directeur van de Nieuwe Nobelaer: “Ik zag de wereld van mijn dochtertje groter worden toen zij leerde lezen.”

Taal voor het Leven West-Brabant

Sinds 2013 werken Bibliotheek Breda (Breda), Bibliotheek VANnU (Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Zundert en Rucphen), Bibliotheek Het Markiezaat (Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom), UWV, WVS, ATEA, ROC Kellebeek, Cubiss en St. Lezen & Schrijven samen aan de aanpak laaggeletterdheid.

Deze samenwerking is geformaliseerd in een convenant (september 2014): de uitwerking is praktisch. Vrijwilligers begeleiden deelnemers in de bibliotheek bij laagdrempelige (online) cursussen digitale vaardigheden en taaloefengroepen. De doelgroep wordt gevonden bij de partners.

 • Uitgangspunten van Taal voor het Leven West Brabant zijn:
  De kracht van de West-Brabantse burgers benutten om de doelgroep te ondersteunen. Zoveel mogelijk worden er vrijwilligers ingezet die daarbij professionele ondersteuning krijgen om hun werk goed te doen.
 • De kracht van de samenwerking tussen diverse organisaties “om met minder financiële middelen meer te bereiken”.
 • De kracht van de bibliotheek als een open, laagdrempelige en veilige leeromgeving voor “een leven lang leren”.
 • De kracht van moderne digitale leermiddelen voor zelfstandig gebruik.
 • De kracht van de verbinding tussen het formele aanbod van het ROC en het non-formele aanbod van en via de bibliotheken.
 • Scholing en certificering van de vrijwilligers.

Oprichting Taalhuizen/netwerken

In het werkgebied van iedere bibliotheek wordt een Taalhuis of Taalnetwerk opgericht. Een Taalhuis is een fysieke locatie waar intermediairs, vrijwilligers en laaggeletterden informatie kunnen krijgen over het lokale aanbod en vrijwilligers getraind kunnen worden om de lokale activiteiten te kunnen uitvoeren. Daartoe moeten de verschillende aanbieders uiteraard op de hoogte zijn van elkaars aanbod.

In Breda bestaat zo‘n netwerk al vanaf 2013: BredaTaal.info. Zij werken nauw samen met Bibliotheek Breda en het Taalhuis.

Taalnetwerk VANnU

VANnU heeft in maart 2015 het initiatief genomen om de lokale aanbieders uit te nodigen: EBC Talen, Het Taalhuis, Humanitas, Anna, Stichting Welzijn Zundert, Stichting ABC Noord-Brabant, Stichting Kortendijk, De Ruilwinkel, Traverse, VoorleesExpress, VluchtelingenWerk en ROC Kellebeek. Doel is om samen te werken t.b.v. bestrijding laaggeletterdheid:

 • Verwijzen, samenwerken en ontwikkelen
 • Oprichting van fysieke informatiepunten met een spreekuur en/of trainingsaanbod en/of collectie op locatie (bieb, buurthuis of elders) = Taalpunt. In samenwerking met Traverse
 • Vinden, binden en opleiden vrijwilligers

Tel mee met Taal Bergen op Zoom
In Bergen op Zoom wordt een netwerk geformeerd onder de naam Tel mee met Taal. Dit netwerk gaat vanaf 2016 aan de slag met een uitvoeringsplan. Doelstelling is realiseren van een adequaat educatief aanbod basisvaardigheden om het aantal laaggeletterde volwassenen in Bergen op Zoom blijvens terug te dringen. Het netwerk omvat patners uit het onderwijs, wergevers, vrijwilligerswerk, woningsbouwvereninging, maatscheppelijke organisaties, welzijnsorganisaties, UWV, ouderenwerk, gezondheid en sportvereningingen. De coordinatie wordt verzorgd door Bibliotheek Het Markiezaat.

Resultaten 2014/2015 - Cijfers 01-09-2014 tot 01-07-2015

Taalnetwerk VANu

Gezonder met Taal

Na de bijeenkomst in juni zijn CIC, ROC Kellebeek, GGD West-Brabant, Programmabureau Alles is Gezondheid en Bibliotheek VANnU aan de slag gegaan met de vraag: Hoe toegankelijk is de zorg? Deze vraag wordt gesteld aan de partners in de RTA en andere zorginstellingen, maar iedereen mag meepraten. Wilt u meedenken en -praten; mail dan naar a.oonincx@bibliotheekvannu.nl.

 

Nieuwe partners in september 2015

Taal voor het Leven West-Brabant (TvhL WB) werkt aan uitbreiding van het aantal partners. In september 2015 zijn de volgende nieuwe partners aangesloten:

 • St. Breda Aktief
 • Traverse
 • GGD West-Brabant
 • SMO
 • St. Samen Werken

Daarnaast sluiten ook Theek5 en de Bibliotheek CultuurPuntAltena aan. Het belang van hun handtekening is groot. Doordat zij deelnemen, omvat TvhL WB de hele arbeidsmarktregio West Brabant.  

Taalvrijwilligers gezocht!

Ga aan de slag als taalvrijwilliger.

Taalpunt Roosendaal

Iedere dinsdag van 9.30-11.30 uur is het Taalpunt te vinden in het Gezondheidsplein (Heilig Hartplein 38 in de wijk Kalsdonk). Bij het Taalpunt kan iedereen terecht met een vraag of probleem rondom taal.

Klanten krijgen een intake en worden er geholpen met taaloefeningen, leestips of de basis van computervaardigheden. Ook kan er naar gelang de behoefte bijvoorbeeld een leeskring worden opgezet waar makkelijke boeken samen worden gelezen en besproken.

Is er een specifieke vraag, dan wordt de klant doorverwezen naar een van de partners in het Taalnetwerk VANnU, bijvoorbeeld voor een Taalmaatje. Het Taalpunt is een samenwerking tussen de Bibliotheek VANnU, WijZijn Traverse en Kellebeek College en wordt bemenst door twee enthousiaste opgeleide taalvrijwilligers.

Aanmelden kan via telefoonnummer: 0800 023 44 44.

 

Aanpak Laaggeletterdheid

Bibliotheek VANnU werkt samen met partners hard aan de aanpak van Laaggeletterdheid.

Lees hier het artikel in RZijn, het magazine van de Gemeente Roosendaal.

Laaggeletterdheid

Taalnetwerk VANnU presenteert zich

Taal voor het Leven West-Brabant

Gezamenlijke aanpak Laaggeletterdheid

Je kleinkind voorlezen, veiligheidsinstructies lezen, internetbankieren, je paspoort verlengen, een sollicitatiebrief schrijven of het veilig gebruiken van medicijnen. 12% van de Nederlandse beroepsbevolking (16 – 65 jaar) ervaart dagelijks dat meedoen niet zo vanzelfsprekend is wanneer bovenstaande zaken moeizaam gaan of zelfs te moeilijk zijn. De effecten van een geringe taalvaardigheid zijn groot op je gezondheid, je gezin en je werk.


In West-Brabant werken bibliotheken en partners uit het onderwijs, de zorg en sociale werkvoorziening samen in de aanpak van laaggeletterdheid. Op deze pagina leest u er meer over. Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. deze informatie neemt u dan contact op met a.oonincx@bibliotheekvannu.nl.

Tel mee met taal: gezondheid, gezin en werk

In maart 2015 is door de rijksoverheid het programma Tel mee met taal gelanceerd. In deze aanpak tegen taalachterstanden, waarbij gemeenten een regierol hebben, moeten huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren.

Bibliotheken hebben een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. Ook worden het bedrijfsleven en zorginstellingen ingeschakeld om taalproblemen op de werkvloer en in de zorg te voorkomen.
Minister Bussemaker (OCW), Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken voor de aanpak van taal voor de periode 2016-2018 samen € 18 miljoen per jaar uit. Belangrijke partner in de uitvoer is St. Lezen & Schrijven.